loading

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ В СЕРВИЗИТЕ НА БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД, ЕИК 813102397

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регулират отношенията между КЛИЕНТА в качеството му на възложител на ремонт на автомобил и БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД в качеството му на изпълнител на ремонта. С подписа си върху сервизната поръчка КЛИЕНТЪТ удостоверява, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и сервизната поръчка има сила на Договор между страните.

 2. По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо или юридическо лице /или търговец по смисъла на ТЗ/, възложило на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД ремонт на автомобил, съгласно надлежно оформена и подписана ПОРЪЧКА за ремонт.

 3. По смисъла на настоящите Общи условия ПОРЪЧКА е всяка подписана при условията и по реда, описани по-долу сервизна поръчка с уникален пореден номер.

 4. По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влагат: части, консумативи и/или труд за ремонт или подмяна на детайли, възли, агрегати, консумативи или нанасяне на лакобояджийски материали или извършване на диагностични и регулировъчни операции по автомобила.

 5. По смисъла на настоящите Общи условия „автомобил” е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставено му за ползване на друго договорно или правно основание.

 6. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята Интернет страница на адрес https://opel.bulvaria.bg/_service_/_obshti_usloviya_/ както и копие от Общите условия в своя търговско-сервизен комплекс.

 

ІІ. ПРИЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА. ВЪЗЛАГАНЕ НА РЕМОНТА

 

 1. Автомобилът се предава на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД от КЛИЕНТА за извършване на възложения ремонт чрез подписана от представители на двете страни ПОРЪЧКА с персонален номер, като в нея задължително се посочват данните за контакт на КЛИЕНТА (адрес за кореспонденция, телефони, електронна поща и т.н.), както и автомобилът с индивидуализиращите го белези (марка/модел, номер на рама – пълен или кратък, дата на първа регистрация, пробег по показание на километража, държавен регистрационен номер). При приемане на автомобила страните подписват и Приемно-предавателен протокол, в който се описва подробно състоянието на автомобила към момента на приемането.

 2. При приемане на автомобила БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД има право да направи снимки на автомобила и неговото оборудване, като тези снимки ще се считат за надлежно доказателство за видимите дефекти и/или щети по автомобила и наличното му оборудване. Желателно е при приемането автомобилът да бъде чист, в противен случай БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не отговаря за щети, които не са могли да бъдат констатирани поради замърсеност на автомобила.

 3. Подписването на ПОРЪЧКАТА за ремонт от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат, приема и се съгласява напълно с настоящите Общи условия. КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си под изричен текст в самата ПОРЪЧКА, с което декларира че е запознат и се съгласява с настоящите Общи условия.

 4. Във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта КЛИЕНТЪТ и БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД се съгласяват да определят свои оправомощени представители, чиито данни за контакт се изписват надлежно в ПОРЪЧКАТА, като за БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД това са лицата, заемащи длъжността „Приемчик”, а за КЛИЕНТА - лично от негова страна, от представляващия юридическото лице по закон или от оправомощен представител на КЛИЕНТА с право да възлага на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД извършването на ремонтни дейности, или от други лица, имащи правото да управляват автомобила на КЛИЕНТА, предоставен за ремонт.

 5. В допълнение към условията по т.10 всяко лице, което предоставя автомобил за ремонт и/или е преносител на документите по т.16 от настоящите Общи условия се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от собственика на автомобила.

 6. Оформянето на сервизната поръчка се извършва след изслушване на КЛИЕНТА и преглед на техническото състояние на автомобила от Приемчика. Установените неизправности се записват в поръчката, като отстраняването им се съгласува с КЛИЕНТА.

 7. Всяка ПОРЪЧКА за ремонт на автомобил, която се подписва в два еднакви екземпляра, между БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД и КЛИЕНТА, представлява договор между страните, който ги обвързва с всички права и задължения по настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство. Единият екземпляр от поръчката се връчва на КЛИЕНТА.

 8. В ПОРЪЧКАТА и прилежащия и Приемно-предавателен протокол се посочват: пореден номер, дата и час на възлагане на ремонта, предполагаема дата и час на приключване на ремонта, данни за КЛИЕНТА – име, адрес, ЕГН/ЕИК, телефон за връзка, е-mail адрес; индивидуализиращи данни за автомобила описани в т. 7, установените неизправности и заявените от КЛИЕНТА сервизни и ремонтни дейности; увреждания по лаковото покритие на купето; липса на елементи от заводската комплектация на автомобила, както и специфични изисквания на КЛИЕНТА, ако има такива.

 9. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде автомобила за ремонт само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в автомобила, следва да бъдат отстранени от КЛИЕНТА преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с повредени, изчезнали или погинали предмети, вещи и/или ценности.

 10. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД контактен ключ на автомобила с необходимите дистанционни за аларма и/или имобилайзер, специални ключове за джанти, необходимата сервизна документация, свидетелство за регистрация на автомобила, валидна застраховка „Гражданска отговорност” и талон за извършен периодичен технически преглед във връзка с възложения ремонт.

 11. Автомобилът се приема от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД след предварително уговорен ден и час на приемане. В противен случай ще бъде приет през деня при наличие на възможност, като КЛИЕНТЪТ не може да има претенции за евентуално забавяне на приемането или пренасочване за друга дата.

 

ІІІ. РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

 

 1. Необходимите резервни части, възли, агрегати, консумативи и материали за възложения ремонт се доставят от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД за сметка на КЛИЕНТА.

 2. При необходимост, по собствена преценка и без изричното съгласие на КЛИЕНТА, БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД има право да ползва подизпълнители при извършването на ремонта или на отделни технологични операции по време на ремонта.

 3. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.

 4. В случай че към датата на възлагане на ремонта БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не разполага на склад с резервните части, необходими за извършването на ремонта, прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните части.

 5. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД има право по време на ремонта, с цел диагностициране на неизправностите и установяване качеството на извършените технически операции да извършва пътни проби на автомобила и да транспортира автомобила на собствен ход във връзка с т.19 от настоящите Общи условия.

 6. Тогава когато автомобил е докаран в сервиза за установяване на дефект, който не се проявява в момента на приемане и не може да бъде демонстриран, сервизът има право да извърши ремонтни дейности, които по негова преценка са подходящи за случая, а рискът от евентуални рецидиви и необходими допълнителни ремонти се носи от КЛИЕНТА.

 7. За периода на извършване на ремонта БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване, освен ако не е договорено нещо друго. КЛИЕТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД за възстановяване на разходи по наемане на заместващ автомобил по време на срока на ремонта и във връзка със същия.

 8. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Поръчка, БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД следва да уведоми по електронна поща КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни операции. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни операции на своя отговорност, което удостоверява лично с подписа си в Поръчката, но не по-късно от 2 /два/ дни от уведомлението

 9. В случай че КЛИЕНТЪТ даде съгласието си за извършване на допълнителни ремонтни работи, това се отразява в Поръчката и се счита за валидно. Допълнителните ремонтни работи, отразени в поръчката се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД, валидна към момента на извършване на съответните сервизни операции.

 10. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от два дни, в сервизната база на изпълнителя, за съгласуване на допълнително възникналите ремонти по автомобила.

 11. В случай че КЛИЕНТЪТ откаже извършването на необходимите допълнителните ремонти, БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не носи отговорност за сигурността на автомобила.

 12. КЛИЕНТЪТ има право да се откаже писмено от възложения ремонт във всеки един момент, като в такъв случай се задължава да заплати на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД всички направени до момента на отказа разходи по ремонта на автомобила, в това число всички поръчани резервни части и/или консумативи. За така дължимите суми се прилага раздел IV от тези Общи условия.

 

ІV. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

 1. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД извършва възложения ремонт /в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т. 26 срещу заплащане от КЛИЕНТА, по действащите цени в момента на фактуриране на вложения труд, съгласно т. 31 и т. 32 от настоящите Общи условия и вложените резервни части и материали, определени съгласно цени на дребно на резервните части от ценоразписа на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД.

 2. Стойността на авторемонтните операции се определя на база сервизни часове по нормативи, както следва:

30.1. за ремонтно-технологични операции – по нормативи на завода-производител

30.2. за тенекеджийски и бояджийски операции – по калкулация от програма DAT или друга система, одобрена от застрахователя на автомобила

 1. Цената на един сервизен час е съгласно ценовите ставки за труд на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД към датата на фактуриране.

 2. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД стойността на ремонта, съгласно посочените в т. 30 нормативи, срещу издадена от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД фактура/про-форма фактура. Плащането на цялата фактурирана стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД по друг сключен между тях договор, е задължително условие за получаване на автомобила от КЛИЕНТА, освен ако не е договорено друго. В случай на разминаване между данните в ПОРЪЧКАТА и тези във фактурата, за меродавни се считат данните, вписани във фактурата.

 3. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД или по посочените в издадената от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД фактура банкови сметки в срок до 7 /седем/ дни от нейното издаване, освен ако с КЛИЕНТА не е изрично договорено друго.

 4. Когато при приемане на автомобила и възлагане на ремонта прогнозната стойност надвишава 3000 лв. / три хиляди лева / с включен ДДС, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД авансово част от прогнозната стойност на ремонта, в размер на 50% /петдесет процента/ от същата. По усмотрение на сервиза, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати аванс и за сума под 3000лв. КЛИЕНТЪТ извършва дължимото авансово плащане срещу предварително издадена проформа-фактура. След получаване на плащането и в срок до 5 /пет/ дни БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД издава и представя на КЛИЕНТА фактура /оригинал/ за същата стойност и на същото основание. Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта / респективно за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части /, като срокът за извършването на ремонта започва да тече от датата, следваща датата на получаване на авансовото плащане при наличие в склада на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД на всички резервни части за извършване на ремонта, а при хипотезата по т. 21 се удължава с времето, необходимо за доставката на неналичните резервни части.

 5. При забава за плащане в сроковете по т.34, КЛИЕНТЪТ дължи на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД неустойка в размер на 0,1% / нула цяло и един процента / върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % /петдесет процента/ от дължимата сума. При забава в плащането повече от 60 дни, БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД има право да предприеме всички действия, позволени от закона по принудително събиране на вземането си.

 6. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД при условията на подписаната Поръчка и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отстрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.

 7. Разпоредбите на т. 35, т.36 и т.37 от настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на осъществена доставка и продажба на резервни части, заявени и получени от КЛИЕНТА, за които от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД е издадена фактура.

 

V. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА.

 

 1. Приемчикът е задължен да информира КЛИЕНТА за завършването на ремонта, и да уговори ден и час за издаване на автомобила на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТЪТ не спази предварително уговорения ден и час за издаване на автомобила от сервиза, автомобилът се издава при наличие на възможност и КЛИЕНТЪТ не може да има претенции за евентуално забавяне на издаването.

 2. При получаването на автомобила след извършването на възложения ремонт, представителите на страните извършват оглед на автомобила за неговата комплектност, пълнообемност и качество на извършените технически операции, оформяне на съпроводителните документи по ремонта, като вписват в съответната Поръчка и Приемно-предавателен протокол своите констатации. При липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършения ремонт е приет без възражения от негова страна.

 3. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т. 33, освен неустойката по т. 36 същият дължи на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД обезщетение за престоя на автомобила в сервизната база на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД в размер на 10,00 /десет/ лева без включен ДДС за всеки ден престой на автомобила след датата на приключване на ремонта. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД може да съхрани автомобила до получаването му от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.

 4. Автомобилът се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от подписаната Поръчка, връчен на КЛИЕТА по реда на т.13.

 5. При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т. 16.

 

 

VІ. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ РЕМОНТ

 

 1. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД гарантира качеството на извършените ремонтни дейности в следните срокове:

  1. За ремонти извършени с влагане на оригинални резервни части или при директна продажба на такива на крайни клиенти, се спазват гаранционните условия на завода-производител, но не повече от 2 / две/ години от датата на приключване на ремонта /продажбата/. 1 /една/ година за оригинални резервни части, 2 /две/ години за акумулатори, изпускателна система и амортисьори.

  2. За тенекеджийски и бояджийски ремонти – 12 / дванадесет/ месеца от датата на приключване на ремонта.

  3. За техническо обслужване и извършване на регулировъчни операции без влагане на части до 7 /седем/ дни или 100 км пробег, което от събитията настъпи първо.

 2. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не поема гаранция за извършен ремонт, когато по желание на КЛИЕНТА се използват неоригинални или употребявани резервни части и материали или закупени от друг търговец резервни части и материали.

 3. В случай на повреда, възникнала в резултат на некачествено извършен ремонт и/или вложени некачествени или неподходящи резервни части, с изключение на случаите по т.45 от настоящите Общи условия, разходите за тяхната подмяна са за сметка на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД. Във всички случаи на извършен ремонт БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди.

 4. Предоставената от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД гаранция относно извършения ремонт не е валидна при следните условия:

  1. повреди настъпили вследствие на естественото износване на детайлите;

  2. експлоатацията на автомобила не е съобразена с изискванията, изрично указани в „Ръководство на потребителя” на производителя на съответната марка автомобили или с препоръките на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД, направени по повод на извършени предходни ремонти, или в друга връзка;

  3. повреди настъпили вследствие на използвани гориво-смазочни материали и охлаждащи течности с параметри и експлоатационни показатели, различни от предписаните от завода-производител на автомобила;

  4. на автомобила са извършени конструктивни промени или трансформации при неспазване на изискуемите условия и процедури от производителя, или са извършени от неоторизирани за това лица;

  5. при извършени предходни ремонти в неоторизирани от производителя сервизи;

  6. автомобилът е бил ползван за цели, за които не е специално оборудван и предназначен;

  7. неизправности причинени от претърпяни ПТП или в следствие на отремонтиране на ПТП несъобразено с предписанията на производителя, щети породени от влиянието на външни фактори, като наранявания от пътни настилки, от атмосферни условия, повреди причинени от животни и растения, падащи предмети , довели до повреди по лаковото покритие на автомобила; стихийни бедствия и природни явления като земетресения, градушки, наводнения, дъждове, бури, пожари и други; корозия по елементите от изпускателната система, джантите и хромираните части;

  8. При манипулирани показания на пробега на автомобила

  9. При смяна на част за сметка на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД или на завода производител. В този случай срокът на гаранция на ремонта е до изтичане на гаранцията на автомобила.

 5. Всички сменени дефектирали части за сметка на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД или на завода производител, стават собственост на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД и същият не дължи връщането им на КЛИЕНТА.

 6. Във всички останали случаи, извън посочените в т. 48, КЛИЕТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на ПОРЪЧКАТА. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.

 7. КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламации по търговските гаранции, посочени в настоящия раздел на адреса на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД, на който автомобилът е бил приет за извършване на ремонта по който се прави рекламация. При предявяване на рекламацията КЛИЕНТЪТ задължително прилага документите, на които се основава претенцията, в това число сервизната поръчка и фактурата за ремонта – предмет на рекламация.

 8. В случай че БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД откаже предявена рекламация като неоснователна, КЛИЕНТЪТ се задължава в срок от 2 /два/ дни от получаване на отказа да заплати на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД всички разходи направени във връзка с установяване на основателността на претенцията, в това число направени проверки, измервания, диагностика, консумативи и прочие.

 9. Горепосочените условия на предоставените от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД търговски гаранции не засягат правата на потребителите, установени в Закона за защита на потребителите.

 

VІІ. ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ

 

 1. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД не носи отговорност за неизпълнение, както и за погиване и/или повреждане на МПС, в случай на настъпване на обективни извънредни обстоятелства /форсмажорни условия/. За форсмажорни се определят тези условия, които са предизвикани /създадени/ настъпили в резултат на природни явления и/или бедствия /градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, земетресение и т.н./, на агресивни действия /война, бунт, обща стачка, масови хулигански прояви и/или вандализъм/, на промяна в законодателството на страната, и които въпреки полагане на грижата на добрия стопанин поставят БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД в незабавна невъзможност да извършва обичайната си автосервизна дейност, както и всякакви други настъпили условия, чиито вид /произход/ характер ги определя като извънредни.

 2. При настъпване на извънредни обстоятелства, страните, водени от волята за добронамереност и полагайки грижата на добрия стопанин, уреждат взаимоотношенията си с оглед конкретната обективна обстановка и настоящите Общи условия с изключение на тези от тях, чието спазване е невъзможно предвид настъпилите обстоятелства.

 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 1. Всички уведомления между БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своеременно /но не по-късно от 3 дни/ другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването им.

 2. С подписването на ПОРЪЧКА за ремонт КЛИЕНТЪТ се съгласява и заявява, че по смисъла на ЗЗП /Закон за защита на потребителя/ и ЗЕТ /Закон за електронната търговия/ дава изричното си предварително съгласие безсрочно /до момента на изричното му писмено оттегляне/ да получава от БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД непоискани търговски съобщения, свързани със сервизната му дейност. Клиентът декларира, че е уведомен за това, че за целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) ("GDPR"), БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни е приел правила за защита на личните данни, наречени Уведомление за поверителност, което е достъпно на следните електронни адреси: https://bulvariabgopel.carusseldwt.com/za_nas/lichni_danni/, както и на адреса на управление на дружеството.

 3. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД в качеството му на администратор на данни се задължава да прилага всички необходими организационни и технически мерки при обработка на личните данни, описани в т.7 от настоящите Общи условия. Администраторът се задължава да обработва предоставените от КЛИЕНТА лични данни единствено за целите на сключване и изпълнение на договор, вкл. преддоговорните отношения, за предоставяне на услуги и информация, спазване на законови задължения, възложени на Администратора на данни, предоставено съгласие, за гарантиране на законни интереси на Администратора.

 4. Администраторът осигурява упражняването на всички приложими права спрямо личните данни, които обработва като: достъп, информация, коригиране, ограничаване на обработването, възражение, преносимост, изтриване, жалба до КЗЛД и др. Тези права могат да бъдат упражнени чрез подаване на заявление лично на адреса на управление на дружеството или чрез електронна поща на имейл: gdpr@avtounion.bg. Възможно е Aдминистраторът да поиска допълнителна информация с цел идентификация.

 5. Администраторът гарантира, че критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на вашите лични данни, включват продължителността на текущото взаимоотношение с КЛИЕНТА и предоставяне на услугите съгласно договора между страните, правни задължения или правно положение на Администратора (например по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).

 6. Администраторът гарантира, че при предоставяне на данните на обработващ лични данни, използва само обработващи лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и осигурява защита на правата на субектите на данни.

 7. Споровете между страните по съответната ПОРЪЧКА и по настоящите Общи условия за ремонт на автомобили, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението , както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред компетентния съд съгласно разпоредбите на ГПК.

 8. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително то не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

 9. БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД си запазва правото едностранно да допълва, променя, изменя и отменя настоящите Общи условия и/или части от тях, като се задължава да ги оповести публично.

 

 

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД с

Заповед №01 от 2.1.2019г. и са в сила, считано от 02.01.2019 г.

 НАЧАЛО