loading

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ за:

  • Поръчки или договори за закупуване на нови автомобили от партньор на Opel

  • Договори за закупуване на употребявани автомобили между партньор на Opel и клиента

  • Поръчки за ремонт / ремонт между партньор на Opel и клиента

  • Договори за покупка на части / аксесоари Opel между партньор на Opel и клиента

  • Гаранционни договори между партньор на Opel и клиента

  • Договори за лизинг / финансиране на автомобили между партньор на Opel и клиента

  • Договори за тест драйв

  • Договори за предоставяне на заместващ автомобил

  • Искания за предоставяне на оферта

  • Декларация за поверителност, която трябва да се използва за всички видове фактури за автомобили Opel или фактури, свързани с обслужване от OpelАдминистратор на личните данни:

Булвария София ЕАД, ЕИК 204986699, гр. София, бул. Царица Йоана 49 и БУЛВАРИЯ ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 813102397, гр. Варна 9027, бул. „Янош Хуняди“ № 7, тел. 052/574111, лице за контакт: Михаела Кръстева, имейл: gdpr@avtounion.bg тел: 02/9651655, наричан по-долу „Партньор на Opel“

Информация за обработката на лични данни

Вашите лични и договорни данни (в това число Вашето име, уникален идентификационен номер, в т. ч. ЕГН, номер на клиент и др. под., адрес, данни за контакт, данни за Вашия автомобил, данни за образование/професионална квалификация и др.) по повод настоящото споразумение и по повод всички споразумения и договори, свързани с настоящото споразумение (например гаранционни споразумения, лизингови договори, споразумения за финансиране) ще бъдат обработвани от нас, БУЛВАРИЯ СОФИЯ ЕАД и БУЛВАРИЯ ВАРНА ЕООД (като Ваши избрани Партньор на Opel и администратори на лични данни), за сключването и изпълнението на споразуменията и договорите или за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор; за изпълнение на законово задължение, приложимо спрямо нас; за целите на нашите легитимни интереси или на трета страна, а именно: за целите на счетоводното отчитане; за целите на уреждане на правни спорове и претенции; за целите на архивирането, съгласно приложимото законодателство и в срок, който е изрично нормативно посочен. Част от данните за Вас може да включват данни за местоположение или маршрут от GPS устойство или от контролни модули на автомобила, а също така може да получаваме за Вас и данни от видеонаблюдение в района на нашите помещения за целите на сигурността на хората, опазването на имущество и предотвратяване и разкриване на противозаконни посегателства върху тях.


Обработката на данните се основава на чл. 6, параграф 1, буква а), б), буква в) и буква е) от Общ регламент за защита на данните (GDPR).


Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на действие на правоотношението с нас, както и 5 + 1 години, считано от прекратяването му или друг обоснован срок, предвиден в политиките на ни за защита на личните данни. Ако има спиране и/или прекъсване на погасителна давност, този срок се удължава съответно. Независимо от горепосоченото ще се прилагат още и други нормативно установени срокове, ако има такива, който от споменатите относими срокове е по-дълъг.

Данните, обозначени с * тук или във Вашия договор, са задължителни и са изискване за сключване на съответния договор. Затова сте задължени да предоставите личните данни. В случай, че не предоставите данните, не е възможно сключването на този договор.

Получатели

Споделяме Вашите лични данни във връзка със съответните договорни данни, свързаните с тях данни за превозното средство, техническите данни за части и аксесоари или данни за работилници и услуги за изброените по-долу цели със следните получатели:

Данни

Цели

Получатели

Име, фамилия, адрес,
и - ако е нужно - година и месец на раждане, данни за образование/професионална квалификация,
съответни кампании за продажба / сервизиране и други данни, свързани с маржа, идентификационния номер на превозното средство (VIN), диагностични кодове и свързани с тях данни, напр. данни от контролерите на превозното средство

- График и производство на превозното средство

- Доставка (на моторни превозни средства, части и т.н.)

- Осигуряване на ценова защита

- Гаранционни ремонти

- Осигуряване на пътна помощ

- Обработка на въпроси, жалби и искания, по-специално от центровете за контакт с клиенти на Opel

- Подобряване на продуктите и услугите, кампании за преработка

- Запис на събития / бордова диагностика - анализ на неизправностите на превозното средство, подобряване на продукта

- Администриране на кампании за продажби / сервизиране, бонусни програми и други програми, свързани с маржове между партньорите на Opel и Opel, бонусна програма, програма за лоялност

- Администриране на одит на дилърите и контрол на документите

ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ (бул. „Драган Цанков“ № 36, София 1040), Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германия) и Peugeot SA (PSA), Rueil Management Centre 7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison, Франция.

Opel Automobile GmbH и свързаните с нея дистрибуторски компании споделят Вашите лични данни със съответните ангажирани обработващи лични данни, за да подпомогнат администрирането на посочените цели.
Opel Automobile GmbH и свързаните с нея дистрибуторски компании също така споделят личните Ви данни със съответния доставчик на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Michigan, САЩ), който се намира извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и следователно в страна без подходящо ниво на защита на данните. Няма решение за адекватност на Европейската комисия, но съществуват подходящи гаранции, които в този случай са съответните стандартни договорни клаузи на ЕС. За да получите копие, моля изпратете имейл до:
privacyrights@opel.com

Идентификация и данни за контакт (име *, имейл адрес*, телефон, пощенски адрес), VIN, регистрационен номер

Предварителна регистрация в myOpel

Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main, Германия) и ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ (бул. „Драган Цанков“ № 36, София 1040)

Допълнителен получател: вижте горепосочения доставчик на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Michigan, САЩ)

Идентификация и данни за контакт (име *, имейл адрес*, телефон, пощенски адрес), VIN, регистрационен номер

Предварителна регистрация в OnStar

OnStar Europe Ltd., Luton HG & Training Center, Osborne Rd., Luton, Bedfordshire, LU1 3YT, UK1-151-150, Великобританияи

Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германия) и

ТП „Опел Саутийст Юръп ЛЛС“ (бул. „Драган Цанков“ № 36, София 1040)

Допълнителен получател: вижте горепосочения доставчик на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Michigan, САЩ)

Номер за идентификация на превозното средство (VIN),
регистрационен номер, дата на първа регистрация, марка, модел, вид купе

Предоставяне на европейски услуги за пътна помощ

ARC Europe S.A., Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere, Белгия

Вашите лични и/или договорни данни могат да се предават още на:

Според предмета на споразуменията с обработващите лични данни

Обработващи лични данни, с които имаме сключени споразумения за законосъобразна обработка на лични данни от наше име, като напр. ИТ поддръжка и обслужване, адвокати, външни консултанти, одитори и др. под.

Вашите лични и/или договорни данни могат да бъдат предоставени още на:

С оглед изпълнение на възложените им с нормативен акт правомощия.

Компетентните държавни органи

 

Вашите права


Като субект на данните имате право на достъп, право на поправка, право на изтриване (право да бъдете забравени), право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данни, право на възражение срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, което се основава на чл. 6, параграф 1, буква д) или буква е) от Общия регламент за защита на данните (GDPR) или когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг в съответствие с приложимото право, право данните Ви да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, когато това има правни последствия за Вас или Ви засяга по подобен начин в значителна степен, освен в изрично предвидените от закона случаи.

Моля, обърнете внимание, че посочените по-горе права са ограничени от закона и трябва да бъдат изпълнени от нас евентуално само при определени условия.

При поискване можем да актуализираме личните ви данни като отговорен администратор по всяко време (например да променим адреса Ви) или да получите копие от събраните за Вас лични данни.

Ако искате да заявите посочените по-горе права, моля свържете се с ,,Булвария Варна’’ ЕООД, гр. Варна, п.к. 9027, район Владислав Варненчик, бул.”Янош Хуняди” № 7, съответно с ,,Булвария София’’ ЕАД на адрес гр. София, бул. ,,Царица Йоанна’’ №49, с основание GDPR, или на имейл:gdpr@avtounion.bg

Имате право да подадете жалба до надзорен орган (Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, www.cpdp.bg ) или до съда при незаконосъобразно обработване на данните.

НАЧАЛО